http://almere.eenpunt.nl/alternatieve-geneeswijzen.html
Algemene Voorwaarden en Privacy beleid Artikel 1.)  Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder (persoonlijk) consult, sessie, privèles, advies, huisbezoek en overeenkomst tussen Praktijk voor Spirituele Groei en Natuurlijke Geneeswijzen Ronald en Sylvia Nieuwenhuizen, hierna te noemen ‘de Praktijk’, en een Opdrachtgever waarop de Praktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 1.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Praktijk en deelnemer aan opleidingen, trainingen, en andere vormen van opleiding zoals cursus, workshop, seminar, informatieavond, bijeenkomst, etc., (hierna te noemen: ‘Opleiding’) 1.2.1. Onder deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee de Praktijk een overeenkomst sluit tot het verzorgen van opleidingen of die daadwerkelijk deelneemt aan de opleiding, ongeacht of deelnemer zelf, of een derde deelneemt aan de opleiding, (hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’). 1.2.2. Tot standkoming overeenkomst: De overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever een inschrijfformulier van de Praktijk ondertekent, hetzij digitaal hetzij op papier, of door (e-mail) bevestiging door de Praktijk van diens per e-mail verzonden aanmelding. De overeenkomst komt eveneens tot stand na het maken van een consult-, advies- of huisbezoekafspraak, waarbij bij de (eerste) afspraak per e-mail bevestigd wordt. 2. Onder Opdrachtgever wordt in deze voorwaarden elke natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld waarmee de Praktijk rechtsbetrekkingen onderhoudt. 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Praktijk voor de uitvoering waarvan door de Praktijk derden dienen te worden betrokken. 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van de Praktijk. 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Praktijk en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 7. Indien de Praktijk niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Praktijk in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Artikel 2.) Offertes en aanbiedingen 1. Alle offertes en aanbiedingen van de Praktijk zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 2. De Praktijk kan niet aan zijn offerte of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfs-, verzend- en administratiekosten. 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de Praktijk daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Praktijk niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Artikel 3.) Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijzing overeenkomst, prijsverhoging 1. De Praktijk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Op de Praktijk rust slechts een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatverplichting. 1.1. De overeenkomst tussen de Praktijk en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de opleiding, het hulpvraagtraject, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. 2. De Praktijk heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 3. Indien door de Praktijk of door de Praktijk ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 4. De Praktijk is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de Praktijk gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord gegeven is door de binnen de Praktijk bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de door de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van de Praktijk op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de Praktijk een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de Praktijk gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van de Praktijk welke daardoor direct of indirect ontstaan is. 8. Eventuele prijsverhogingen of prijswijzigingen zullen zichtbaar zijn op de website onder de menukeuze Tarieven, alsmede bij de betreffende opleiding. Artikel 4.) Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 1. De Praktijk is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Praktijk kan worden gevergd. 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Praktijk op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de Praktijk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken voortvloeiende uit de wet en de overeenkomst. 3. Indien de Praktijk tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei  wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is de Praktijk gerechtigd vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere  omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de Praktijk vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting  zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de Praktijk op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 6. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order of dienst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd en gederfde winst, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 7. Annulering door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. 7.1 Na aanmelding en inschrijving door de Opdrachtgever van een Opleiding heeft de Opdrachtgever een bedenktijd van 14 dagen, waarna de aanmelding en inschrijving definitief wordt. 8. Bij annulering door de Opdrachtgever van opleidingen, trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 21 dagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient de Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan 21 dagen hiervoor is de Opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. 8.1 Bij tussentijdse beëindiging door de Opdrachtgever van het lopend opleidingsjaar dient het volledige opleidingsbedrag te worden voldaan onder aftrek van de reeds betaalde termijn(en). 9. Bij annulering door de Opdrachtgever van persoonlijke afspraken en aanverwante werkzaamheden binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 28 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uur voor aanvang zullen geen kosten berekend worden. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van de Praktijk. Artikel 5.) Overmacht 1. De Praktijk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Praktijk geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Praktijk niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, ziekte in de Praktijk daaronder begrepen. De Praktijk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Praktijk zijn verbintenis had moeten nakomen. 3. De Praktijk kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 4. Voor zoveel de Praktijk ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Praktijk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. Artikel 6.) Betaling en incassokosten 1. Betaling van het persoonlijke consult en/of huisbezoek geschiedt contant na afloop van het consult en/of huisbezoek. 1.1. Betaling van bestelde middelen, welke gedaan worden voor rekening en risico van de Opdrachtgever geschiedt per bank. 1.2. Betaling van een opleiding, cursus, workshop, etc. geschiedt per voorkeur per bank. 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum. De Praktijk is gerechtigd om periodiek te factureren. 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Aan de Opdrachtgever worden dan de onkosten die gemaakt worden doorberekend. Deze bestaan uit administratiekosten van € 4,95 bij de 2e herinnering en een verhoging van € 15,00 bij de 3e herinnering (administratiekosten en rente). Na de 3e herinnering worden de facturen overgedragen aan een incassobureau. 4. De Praktijk heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Praktijk kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Praktijk kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de Praktijk verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3. (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien de Praktijk echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 7. Voor elke opleiding, cursus, workshop, etc. geldt dat de inschrijving pas geldig is wanneer het volledige bedrag door de Praktijk is ontvangen, tenzij de Praktijk anders is overeengekomen met Opdrachtgever. 8. Aan het volgen van de opleiding kunnen voor Opdrachtgever extra kosten verbonden zijn welke niet zijn inbegrepen in de prijs van de opleiding. Deze kosten hebben betrekking op de aanschaf van boeken en materiaalkosten ten behoeve van praktijkvoering. Artikel 7.) Inhoud opleiding en toetsing 1. De Opdrachtgever heeft voor informatie over de inhoud en inrichting van de opleiding kennis genomen, welke gepubliceerd en beschikbaar is op de hoofdwebsite www.ronaldnieuwenhuizen.nl  en www.spagyrieknederland.nl. 2. De Praktijk richt de opleiding zodanig in dat Opdrachtgever redelijkerwijs in staat geacht moet worden om de opleiding binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. 3. Ten behoeve van individuele Opdrachtgevers kunnen voorbereidende en ondersteunende activiteiten worden toegevoegd ter bevordering van het met een gunstig gevolg voltooien van de opleiding. Deze activiteiten kunnen extra kosten met zich meebrengen voor de betreffende Opdrachtgever. 4. Opdrachtgever is gehouden zich naar beste vermogen in te spannen de opleiding binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. 5. Indien Opdrachtgever een bewijs van deelname of certificaat wil ontvangen, is hij/zij verplicht om de bij de betreffende opleiding vereiste verslagen in te leveren. Artikel 8.) Lestijden en locatie 1. Op de hoofdwebsite www.ronaldnieuwenhuizen.nl/agenda is de informatie beschikbaar van het lopende opleidings- en cursusseizoen omtrent de locatie en de les data en tijd. 2. De Praktijk behoudt zich het recht voor de locatie om organisatorische of onderwijsinhoudelijke redenen te wijzigen. Structurele wijzigingen van de les data en tijden en/of de locatie worden door de Praktijk minimaal een week van tevoren aan Opdrachtgever doorgegeven. 3. Opdrachtgever dient tijdig, dat wil zeggen voor aanvang van de lesdag/avond in de daartoe aangewezen locatie aanwezig te zijn. Artikel 9.) Uitval, annulering en afwezigheid 1. De Praktijk verplicht zich in te spannen om uitval van opleidingsactiviteiten te voorkomen. 2. De Praktijk spant zich in om niet genoten onderwijsactiviteiten als gevolg van uitval op een ander tijdstip, mogelijk in afwijking van het geldende rooster, aan te bieden. 3. De uitval of het inhalen van opleidingsactiviteiten wordt tijdig aan Opdrachtgever bekend gemaakt. 4. De Praktijk behoudt het recht een opleiding, cursus, workshop, etc. te verzetten wanneer het aantal inschrijvingen voor een opleiding, cursus, workshop, etc. beneden het minimum ligt. 5. Inschrijven voor een opleiding, cursus, workshop, etc. wordt gesloten wanneer het maximale aantal deelnemers is bereikt. Artikel 10.) Aansprakelijkheid 1. Indien de Praktijk aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 2. De Praktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Praktijk is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 3. Alle adviezen die gegeven worden door de Praktijk in gesprekken en consulten zijn bedoeld als informatieve adviezen en niet als vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-) diagnose. De Praktijk kan daarvoor nimmer aansprakelijk worden gehouden. 4. Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen. 5. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt Opdrachtgever geadviseerd direct contact op te nemen met zijn eigen (huis)arts of vervangend arts. Wanneer informatie wordt gegeven over een geneesmiddel dat volgens recept of vrij verkrijgbaar is, betreft het doorgaans alleen in Nederland geregistreerde middelen. Gebruikers van deze informatie wordt bij het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen te allen tijde aangeraden om: a. de bijsluiter van het geneesmiddel of de gebruiksaanwijzing goed te lezen; b. zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering en gebruik die in de gebruiksaanwijzing staat aangegeven of uitdrukkelijk/schriftelijk door de behandelende zorgverlener is geadviseerd; c. een eventuele zwangerschap en/of gebruik van andere geneesmiddelen aan de arts en/of apotheker/drogist te melden, voordat de middelen gebruikt worden; d. waakzaam te zijn voor eventuele bijwerkingen, in het bijzonder bij gebruik van andere (genees)middelen, alcohol of drugs. Het gebruik of (doen) toepassen van informatie of (behandel) adviezen door de Praktijk is volledig voor de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever en/of deelnemers/bezoekers van de trainingen en voorlichtingen gegeven door de Praktijk. 6. De aansprakelijkheid van de Praktijk is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 7. De Praktijk is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 8. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Praktijk aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Praktijk toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 9. De Praktijk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Artikel 11.)  Vrijwaring 1. De Opdrachtgever vrijwaart de Praktijk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de Praktijk toerekenbaar is. Indien de Praktijk uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden de Praktijk zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Praktijk zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Praktijk en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Artikel 12.) Intellectuele eigendom 1. De Praktijk behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De Praktijk heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 2. Voor de overeenkomst geldt dat copyright van de verstrekte informatie tijdens een consult, huisbezoek en/of het lesmateriaal van de opleiding berust bij de Praktijk, tenzij anders is vermeld in het lesmateriaal. Verspreiding en/of verveelvoudiging, in enige vorm of op wijze, van de verstrekte informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Praktijk is verboden. 3. De Praktijk heeft een unieke werkwijze ontwikkeld welke is vastgelegd als intellectueel eigendom bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom onder de naam Bewustzijnssynthese® met registratie no. 0849447. Hierdoor is het Benelux Verdrag inzake Intellectueel Eigendom van kracht, hieruit voortvloeiende is de Wet van het Merkenrecht alsmede de Wet op het Auteursrecht van toepassing. Artikel 13.)  Reclame-uiting 1. Voor de Universal Cosmic Healing™ / The Spirit of the Blossom™ / Alchemistische Spagyriek Plantgeneeskunde™ geldt dat wanneer je de opleiding volgt en/of afgerond hebt en je voor deze vorm van healing / bloesemtherapie / plantgeneeskunde in welke vorm dan ook reclame maakt zoals bijvoorbeeld o.a. eigen folder, visitekaartje, (eigen) website, Facebook / Hyves / Linkedin / Twitter etc. je het volgende dient te vermelden: "Universal Cosmic Healing™ / The Spirit of the Blossom™ / Alchemistische Spagyriek™ , welke ontwikkeld is door Ronald Nieuwenhuizen en valt onder de Bewustzijnssynthese®". Voor alle (reclame) berichten, alsook voor korte berichtjes zoals bijvoorbeeld geplaatst op Facebook, Linkedin, etc. dien je altijd Universal Cosmic Healing™ / The Spirit of the Blossom™ met de (™) te vermelden. Artikel 14.)  Toepasselijk recht, geschillen en voorwaarden 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Praktijk partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 2. De rechter in de vestigingsplaats van de Praktijk is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft de Praktijk het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Artikel 15.) Privacy beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 1. In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt de Praktijk de navolgende gegevens, zoals NAW-gegevens, geboortedatum, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres en gegevens omtrent de algehele gezondheidssituatie en gezinssituatie. 2. De Praktijk verwerkt deze gegevens voor o.a. facturering, toezending van nieuwsbrieven, als onderdeel van de privélessen Bewustzijnssynthese De Leer van het Zijn ™, alsmede om de juiste ondersteuning te geven vanuit de Alchemistische Spagyriek. Wanneer er ondersteuning gegeven wordt vanuit de Alchemistische Spagyriek, zullen we alleen de NAW- gegevens alsmede de geboortedatum verstrekken aan de leverancier zijnde De Spagyriek Apotheek, Hoornweg 47, 9363 EE Marum, zodat zij de bestelling rechtstreeks kunnen verzenden. De facturering van de bestelde middelen zal via onze praktijk plaatsvinden. 3. Wanneer er deelgenomen wordt aan een cursus, workshop, thema-avond/dag of opleiding zullen de NAW-gegevens, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres gebruikt worden voor de inschrijving alsmede voor de facturering. 4. Wanneer er deelgenomen wordt aan de tweedaagse Basismodule Alchemistische Spagyriek™ en/of de dertiendaagse Opleiding Alchemistische Spagyriek™ zal na afronding van deze Basismodule en/of Opleiding op verzoek van de deelnemer de NAW-gegevens, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer verstrekt worden aan De Spagyriek Apotheek, Hoornweg 47, 9363 EE Marum voor vermelding op de voorschrijverslijst van de Apotheek. 5. De nieuwe regelgeving omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt voor de betrokkene de mogelijkheid: om een verzoek tot inzage alsmede een verzoek voor een kopie van de gevraagde | verwerkte gegevens om een verzoek tot wijziging aan te brengen in de verwerkte gegevens om een verzoek tot verwijdering van de verwerkte gegevens om een beperking dan wel een bezwaar aan te tekenen om een klacht in te dienen bij de toezichthouder 6. De verstrekte gegevens zullen binnen een beveiligde omgeving bewaard worden en zullen niet zonder toestemming van de betrokkene aan derden worden verstrekt. Vanuit administratieve vastlegging jegens de wettelijke verplichting dienen wij als Praktijk de wettelijke bewaartermijn in acht te nemen. Artikel 16.) Vindplaats en wijziging voorwaarden 1. Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de hoofdwebsite www.ronaldnieuwenhuizen.nl en www.spagyrieknederland.nl. 2. Van toepassing is steeds de laatst beschikbare versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met de Praktijk. 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Spiritueel Bewustzijnscentrum | www.ronaldnieuwenhuizen.nl
Spiritueel Bewustzijnscentrum | www.ronaldnieuwenhuizen.nl
Algemene informatie: Home Wie is Ronald Nieuwenhuizen Wie is Sylvia Nieuwenhuizen Adres: Novemberstraat 50 1335 GC Almere Contact:   06 - 17080833  info@ronaldnieuwenhuizen.nl Volg ons ook via Social Media:  Spiritueel Bewustzijnscentrum  Spagyriek Nederland  Ronald Nieuwenhuizen Aanmelden voor de nieuwsbrief: Inschrijfformulier    Agenda seizoen 2017 - 2018