Algemene Voorwaarden

06 17 08 08 33
Algemene voorwaarden FAQ KvK 59118830 © 2022
Spiritueel Bewustzijnscentrum Spagyriek Nederland Ronald en Sylvia Nieuwenhuizen www.ronaldnieuwenhuizen.nl 06 - 17080833
Artikel 1.) Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder (persoonlijk) consult, advies, huisbezoek en overeenkomst tussen Spiritueel Bewustzijnscentrum Spagyriek Nederland van Ronald en Sylvia Nieuwenhuizen, hierna te noemen ‘het Centrum’, en een Opdrachtgever waarop het Centrum deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Centrum en deelnemer aan (online-) opleidingen, (online-) trainingen, en andere vormen van (online-) opleiding zoals cursus, workshop, seminar, informatieavond, bijeenkomst, etc., (hierna te noemen: ‘Opleiding’) Onder consult wordt verstaan ieder (persoonlijk) consult, (online-) privéles, (online-) supervisie consult, (online-) advies en huisbezoek, (hierna te noemen: ‘Consult’). Onder deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke- of rechtspersoon waarmee het Centrum een overeenkomst sluit tot het verzorgen van (online-) opleidingen of die daadwerkelijk deelneemt aan de opleiding, ongeacht of deelnemer zelf, of een derde deelneemt aan de opleiding, (hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’). Onder deelnemer wordt eveneens verstaan ieder natuurlijk persoon waarmee het Centrum een overeenkomst sluit tot het verzorgen van een (online-) consult, (online-) privéles, (online-) supervisie gesprek, (online-) advies en huisbezoek, (hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’). Totstandkoming overeenkomst: De overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever een inschrijfformulier van het Centrum ondertekent, hetzij digitaal hetzij op papier, of door (e-mail) bevestiging door het Centrum van diens per e-mail verzonden aanmelding. De overeenkomst komt eveneens tot stand na het maken van een consult-, advies- of huisbezoekafspraak, waarbij bij de (eerste) afspraak per e-mail bevestigd wordt. Onder Opdrachtgever wordt in deze voorwaarden elke natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld waarmee het Centrum rechtsbetrekkingen onderhoudt. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met het Centrum voor de uitvoering waarvan door het Centrum derden dienen te worden betrokken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van het Centrum. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Het Centrum en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien het Centrum niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat het Centrum in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Artikel 2.) Offertes en aanbiedingen Alle offertes en aanbiedingen van het Centrum zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Het Centrum kan niet aan zijn offerte of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfs-, verzend- en administratiekosten. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is het Centrum daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. Een samengestelde prijsopgave verplicht het Centrum niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Artikel 3.) Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijzing overeenkomst, prijsverhoging Het Centrum zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Op het Centrum rust slechts een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatverplichting. De overeenkomst tussen het Centrum en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de Opleiding, het hulpvraagtraject, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. Het Centrum heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien door het Centrum of door het Centrum ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Het Centrum is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is het Centrum gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord gegeven is door de binnen het Centrum bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de door de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van het Centrum op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan het Centrum een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens het Centrum gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van het Centrum welke daardoor direct of indirect ontstaan is. Eventuele prijsverhogingen of prijswijzigingen zullen zichtbaar zijn op de website onder de menukeuze Tarieven, alsmede bij de betreffende Opleiding. Artikel 4.) Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Het Centrum is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van het Centrum kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van het Centrum op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien het Centrum de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken voortvloeiende uit de wet en de overeenkomst. Indien het Centrum tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is het Centrum gerechtigd vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het het Centrum vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van het Centrum op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order of dienst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd en gederfde winst, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Annulering door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. Na aanmelding en inschrijving door de Opdrachtgever van een Opleiding heeft de Opdrachtgever een bedenktijd van 14 dagen, waarna de aanmelding en inschrijving definitief wordt. Bij annulering door de Opdrachtgever van een Opleiding binnen 21 dagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient de Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan 21 dagen hiervoor is de Opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij tussentijdse beëindiging door de Opdrachtgever van het lopend opleidingsjaar dient het volledige opleidingsbedrag te worden voldaan onder aftrek van de reeds betaalde termijn(en). Bij annulering door de Opdrachtgever van persoonlijke afspraken en aanverwante werkzaamheden binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 28 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uur voor aanvang zullen geen kosten berekend worden. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van het Centrum. Artikel 5.) Overmacht Het Centrum is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop het Centrum geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het Centrum niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, ziekte in het Centrum daaronder begrepen. Het Centrum heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat het Centrum zijn verbintenis had moeten nakomen. Het Centrum kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zoveel het Centrum ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is het Centrum gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. Artikel 6.) Betaling en incassokosten Betaling van het (online-) persoonlijke consult, (online-) privéles, (online-) supervisie en/of huisbezoek geschiedt contant of middels een toegezonden Tikkie betaalverzoek direct na afloop van het (online-) consult, (online-) privéles en/of huisbezoek. Betaling van bestelde middelen, welke gedaan worden voor rekening en risico van de Opdrachtgever geschiedt middels een toegezonden Tikkie betaalverzoek. Betaling van een Opleiding geschiedt voor Nederlandse deelnemers per Tikkie betaalverzoek. Betaling van een Opleiding geschiedt voor buitenlandse deelnemers per bank. Betaling dient steeds te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum. Het Centrum is gerechtigd om periodiek te factureren. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Aan de Opdrachtgever worden dan de onkosten die gemaakt worden doorberekend. Deze bestaan uit administratiekosten van € 4,95 bij de 2e herinnering en een verhoging van € 15,00 bij de 3e herinnering (administratiekosten en rente). Na de 3e herinnering worden de facturen overgedragen aan een incassobureau. Het Centrum heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Het Centrum kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Het Centrum kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan het Centrum verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3. (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien het Centrum echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Voor elke Opleiding geldt dat de inschrijving pas geldig is wanneer het volledige bedrag door het Centrum is ontvangen, tenzij het Centrum anders is overeengekomen met Opdrachtgever. Aan het volgen van de Opleiding kunnen voor Opdrachtgever extra kosten verbonden zijn welke niet zijn inbegrepen in de prijs van de opleiding. Deze kosten hebben betrekking op de aanschaf van boeken en materiaalkosten ten behoeve van praktijkvoering. Artikel 7.) Inhoud opleiding en toetsing De Opdrachtgever heeft voor informatie over de inhoud en inrichting van de Opleiding kennis genomen, welke gepubliceerd en beschikbaar is op de hoofdwebsite www.ronaldnieuwenhuizen.nl en www.spagyrieknederland.nl. Het Centrum richt de Opleiding zodanig in dat Opdrachtgever redelijkerwijs in staat geacht moet worden om de Opleiding binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. Ten behoeve van individuele Opdrachtgevers kunnen voorbereidende en ondersteunende activiteiten worden toegevoegd ter bevordering van het met een gunstig gevolg voltooien van de Opleiding. Deze activiteiten kunnen extra kosten met zich meebrengen voor de betreffende Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden zich naar beste vermogen in te spannen de Opleiding binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. Indien Opdrachtgever een bewijs van deelname of certificaat wil ontvangen, is hij/zij verplicht om de bij de betreffende Opleiding vereiste verslagen in te leveren. Artikel 8.) Lestijden en locatie Op de hoofdwebsite www.ronaldnieuwenhuizen.nl/agenda is de informatie beschikbaar van het lopende Opleidingsseizoen omtrent de locatie en de les data en tijd. Het Centrum behoudt zich het recht voor de locatie om organisatorische of onderwijsinhoudelijke redenen te wijzigen. Structurele wijzigingen van de les data en tijden en/of de locatie worden door het Centrum minimaal een week van tevoren aan Opdrachtgever doorgegeven. Opdrachtgever dient tijdig, dat wil zeggen voor aanvang van de lesdag/avond in de daartoe aangewezen locatie aanwezig te zijn. Artikel 9.) Uitval, annulering en afwezigheid Het Centrum verplicht zich in te spannen om uitval van opleidingsactiviteiten te voorkomen. Het Centrum spant zich in om niet genoten onderwijsactiviteiten als gevolg van uitval op een ander tijdstip, mogelijk in afwijking van het geldende rooster, aan te bieden. De uitval of het inhalen van opleidingsactiviteiten wordt tijdig aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Het Centrum behoudt het recht een Opleiding te verzetten wanneer het aantal inschrijvingen voor een Opleiding beneden het minimum ligt. Inschrijven voor een Opleiding wordt gesloten wanneer het maximale aantal deelnemers is bereikt. Artikel 10.) Aansprakelijkheid Indien het Centrum aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Het Centrum is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat het Centrum is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Alle adviezen die gegeven worden door het Centrum in een Consult zijn bedoeld als informatieve adviezen en niet als vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-) diagnose. Het Centrum kan daarvoor nimmer aansprakelijk worden gehouden. Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt Opdrachtgever geadviseerd direct contact op te nemen met zijn eigen (huis)arts of vervangend arts. Wanneer informatie wordt gegeven over een geneesmiddel dat volgens recept of vrij verkrijgbaar is, betreft het doorgaans alleen in Nederland geregistreerde middelen. Gebruikers van deze informatie wordt bij het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen te allen tijde aangeraden om: o de bijsluiter van het geneesmiddel of de gebruiksaanwijzing goed te lezen; o zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering en gebruik die in de gebruiksaanwijzing staat aangegeven of uitdrukkelijk/schriftelijk door de behandelende zorgverlener is geadviseerd; o een eventuele zwangerschap en/of gebruik van andere geneesmiddelen aan de arts en/of apotheker/drogist te melden, voordat de middelen gebruikt worden; o waakzaam te zijn voor eventuele bijwerkingen, in het bijzonder bij gebruik van andere (genees)middelen, alcohol of drugs. Het gebruik of (doen) toepassen van informatie of (behandel) adviezen door het Centrum is volledig voor de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever en/of deelnemers/bezoekers van de trainingen en voorlichtingen gegeven door het Centrum. De aansprakelijkheid van het Centrum is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Het Centrum is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van het Centrum aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan het Centrum toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Het Centrum is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Artikel 11.) Vrijwaring De Opdrachtgever vrijwaart het Centrum voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan het Centrum toerekenbaar is. Indien het Centrum uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden het Centrum zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is het Centrum zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van het Centrum en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Artikel 12.) Intellectuele eigendom Het Centrum behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Het Centrum heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Voor de overeenkomst geldt dat copyright van de verstrekte informatie tijdens een Consult en/of het lesmateriaal van de Opleiding berust bij het Centrum, tenzij anders is vermeld in het lesmateriaal. Verspreiding en/of verveelvoudiging, in enige vorm of op wijze, van de verstrekte informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Centrum is verboden. Het Centrum heeft een unieke werkwijze ontwikkeld welke is vastgelegd als intellectueel eigendom bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom onder de naam Bewustzijnssynthese® met registratie no. 0849447. Hierdoor is het Benelux Verdrag inzake Intellectueel Eigendom van kracht, hieruit voortvloeiende is de Wet van het Merkenrecht alsmede de Wet op het Auteursrecht van toepassing. Artikel 13.) Reclame-uiting Voor de Universal Cosmic Healing™ / The Spirit of the Blossom™ / Alchemistische Spagyriek Plantgeneeskunde™ geldt dat wanneer je de Opleiding volgt en/of afgerond hebt en je voor deze vorm van healing / bloesemtherapie / plantgeneeskunde in welke vorm dan ook reclame maakt zoals bijvoorbeeld o.a. eigen folder, visitekaartje, (eigen) website, Facebook / Hyves / Linkedin / Twitter etc. je het volgende dient te vermelden: "Universal Cosmic Healing™ / The Spirit of the Blossom™ / Alchemistische Spagyriek Plantgeneeskunde™ , welke ontwikkeld is door Ronald Nieuwenhuizen en valt onder de Bewustzijnssynthese®". Voor alle (reclame) berichten, alsook voor korte berichtjes zoals bijvoorbeeld geplaatst op Facebook, Linkedin, etc. dien je altijd Universal Cosmic Healing™ / The Spirit of the Blossom™ met de (™) te vermelden. Artikel 14.) Toepasselijk recht, geschillen en voorwaarden Op alle rechtsbetrekkingen waarbij het Centrum partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De rechter in de vestigingsplaats van het Centrum is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft het Centrum het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Artikel 15.) Privacy beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt het Centrum de navolgende gegevens, zoals NAW-gegevens, geboortedatum, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres en gegevens omtrent de algehele gezondheidssituatie en gezinssituatie. Het Centrum verwerkt deze gegevens voor o.a. facturering, toezending van nieuwsbrieven, als onderdeel van de privélessen Bewustzijnssynthese De Leer van het Zijn™, alsmede om de juiste ondersteuning te geven vanuit de Alchemistische Spagyriek en/of voedingssupplementen. Wanneer er ondersteuning gegeven wordt vanuit de Alchemistische Spagyriek, zullen we alleen de NAW-gegevens alsmede de geboortedatum verstrekken aan de leverancier zijnde De Spagyriek Apotheek, Hoornweg 47, 9363 EE Marum, zodat zij de bestelling rechtstreeks kunnen verzenden. Wanneer er ondersteuning gegeven wordt vanuit voedingssupplementen zullen we alleen de NAW-gegevens verstrekken aan de leverancier Vitals Voedingssupplementen, Pieter Lieftinckweg 29, 1505 HX Zaandam, zodat zij de bestelling rechtstreeks kunnen verzenden. De facturering van de bestelde middelen zal via ons Centrum plaatsvinden. Wanneer er deelgenomen wordt aan een Opleiding en/of een Consult zullen de NAW-gegevens, (mobiele) nummer en e- mailadres gebruikt worden voor de inschrijving alsmede voor de facturering. Wanneer er deelgenomen wordt aan de (online-) Spagyriek Modules™ zal na afronding van deze betreffende (online-) module op verzoek van de deelnemer de NAW-gegevens, e-mailadres, evt. website en (mobiele) telefoonnummer gebruikt worden voor vermelding op de Spagyriek Therapeutenlijst welke vermeld staan op www.spagyrieknederland.nl, welk domeinnaam een onderdeel is van het Centrum. De nieuwe regelgeving omtrent de Algemene Verordening Gegevens (AVG) biedt voor de betrokkene de mogelijkheid: o om een verzoek tot inzage alsmede een verzoek voor een kopie van de gevraagde | verwerkte gegevens o om een verzoek tot wijziging aan te brengen in de verwerkte gegevens o om een verzoek tot verwijdering van de verwerkte gegevens o om een beperking dan wel een bezwaar aan te tekenen o om een klacht in te dienen bij de toezichthouder De verstrekte gegevens zullen binnen een beveiligde omgeving bewaard worden en zullen niet zonder toestemming van de betrokkene aan derden worden verstrekt. Vanuit administratieve vastlegging jegens de wettelijke verplichting dienen wij als Centrum de wettelijke bewaartermijn in acht te nemen. Alle informatie die door cliënten en/of cursisten wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het Centrum, haar medewerkers en docenten. Artikel 16.) Vindplaats en wijziging voorwaarden Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de hoofdwebsite www.ronaldnieuwenhuizen.nl en www.spagyrieknederland.nl. Van toepassing is steeds de laatst beschikbare versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met het Centrum. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden FAQ KvK 59118830 © 2021
Spiritueel Bewustzijnscentrum Spagyriek Nederland Ronald en Sylvia Nieuwenhuizen www.spagyrieknederland.nl 06 - 17080833
Artikel 1.) Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder (persoonlijk) consult, advies, huisbezoek en overeenkomst tussen Spiritueel Bewustzijnscentrum Spagyriek Nederland van Ronald en Sylvia Nieuwenhuizen, hierna te noemen ‘het Centrum’, en een Opdrachtgever waarop het Centrum deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Centrum en deelnemer aan (online-) opleidingen, (online-) trainingen, en andere vormen van (online-) opleiding zoals cursus, workshop, seminar, informatieavond, bijeenkomst, etc., (hierna te noemen: ‘Opleiding’) Onder consult wordt verstaan ieder (persoonlijk) consult, (online-) privéles, (online-) supervisie consult, (online-) advies en huisbezoek, (hierna te noemen: ‘Consult’). Onder deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke- of rechtspersoon waarmee het Centrum een overeenkomst sluit tot het verzorgen van (online-) opleidingen of die daadwerkelijk deelneemt aan de opleiding, ongeacht of deelnemer zelf, of een derde deelneemt aan de opleiding, (hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’). Onder deelnemer wordt eveneens verstaan ieder natuurlijk persoon waarmee het Centrum een overeenkomst sluit tot het verzorgen van een (online-) consult, (online-) privéles, (online-) supervisie gesprek, (online-) advies en huisbezoek, (hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’). Totstandkoming overeenkomst: De overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever een inschrijfformulier van het Centrum ondertekent, hetzij digitaal hetzij op papier, of door (e-mail) bevestiging door het Centrum van diens per e-mail verzonden aanmelding. De overeenkomst komt eveneens tot stand na het maken van een consult-, advies- of huisbezoekafspraak, waarbij bij de (eerste) afspraak per e-mail bevestigd wordt. Onder Opdrachtgever wordt in deze voorwaarden elke natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld waarmee het Centrum rechtsbetrekkingen onderhoudt. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met het Centrum voor de uitvoering waarvan door het Centrum derden dienen te worden betrokken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van het Centrum. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Het Centrum en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien het Centrum niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat het Centrum in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Artikel 2.) Offertes en aanbiedingen Alle offertes en aanbiedingen van het Centrum zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Het Centrum kan niet aan zijn offerte of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfs-, verzend- en administratiekosten. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is het Centrum daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. Een samengestelde prijsopgave verplicht het Centrum niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Artikel 3.) Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijzing overeenkomst, prijsverhoging Het Centrum zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Op het Centrum rust slechts een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatverplichting. De overeenkomst tussen het Centrum en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de Opleiding, het hulpvraagtraject, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. Het Centrum heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien door het Centrum of door het Centrum ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Het Centrum is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is het Centrum gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord gegeven is door de binnen het Centrum bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de door de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van het Centrum op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan het Centrum een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens het Centrum gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van het Centrum welke daardoor direct of indirect ontstaan is. Eventuele prijsverhogingen of prijswijzigingen zullen zichtbaar zijn op de website onder de menukeuze Tarieven, alsmede bij de betreffende Opleiding. Artikel 4.) Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Het Centrum is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van het Centrum kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van het Centrum op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien het Centrum de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken voortvloeiende uit de wet en de overeenkomst. Indien het Centrum tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is het Centrum gerechtigd vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het het Centrum vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van het Centrum op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order of dienst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd en gederfde winst, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Annulering door de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. Na aanmelding en inschrijving door de Opdrachtgever van een Opleiding heeft de Opdrachtgever een bedenktijd van 14 dagen, waarna de aanmelding en inschrijving definitief wordt. Bij annulering door de Opdrachtgever van een Opleiding binnen 21 dagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient de Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan 21 dagen hiervoor is de Opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Bij tussentijdse beëindiging door de Opdrachtgever van het lopend opleidingsjaar dient het volledige opleidingsbedrag te worden voldaan onder aftrek van de reeds betaalde termijn(en). Bij annulering door de Opdrachtgever van persoonlijke afspraken en aanverwante werkzaamheden binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 28 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uur voor aanvang zullen geen kosten berekend worden. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van het Centrum. Artikel 5.) Overmacht Het Centrum is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop het Centrum geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het Centrum niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, ziekte in het Centrum daaronder begrepen. Het Centrum heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat het Centrum zijn verbintenis had moeten nakomen. Het Centrum kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zoveel het Centrum ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is het Centrum gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. Artikel 6.) Betaling en incassokosten Betaling van het (online-) persoonlijke consult, (online-) privéles, (online-) supervisie en/of huisbezoek geschiedt contant of middels een toegezonden Tikkie betaalverzoek direct na afloop van het (online-) consult, (online-) privéles en/of huisbezoek. Betaling van bestelde middelen, welke gedaan worden voor rekening en risico van de Opdrachtgever geschiedt middels een toegezonden Tikkie betaalverzoek. Betaling van een Opleiding geschiedt voor Nederlandse deelnemers per Tikkie betaalverzoek. Betaling van een Opleiding geschiedt voor buitenlandse deelnemers per bank. Betaling dient steeds te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum. Het Centrum is gerechtigd om periodiek te factureren. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Aan de Opdrachtgever worden dan de onkosten die gemaakt worden doorberekend. Deze bestaan uit administratiekosten van € 4,95 bij de 2e herinnering en een verhoging van € 15,00 bij de 3e herinnering (administratiekosten en rente). Na de 3e herinnering worden de facturen overgedragen aan een incassobureau. Het Centrum heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Het Centrum kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Het Centrum kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan het Centrum verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3. (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien het Centrum echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Voor elke Opleiding geldt dat de inschrijving pas geldig is wanneer het volledige bedrag door het Centrum is ontvangen, tenzij het Centrum anders is overeengekomen met Opdrachtgever. Aan het volgen van de Opleiding kunnen voor Opdrachtgever extra kosten verbonden zijn welke niet zijn inbegrepen in de prijs van de opleiding. Deze kosten hebben betrekking op de aanschaf van boeken en materiaalkosten ten behoeve van praktijkvoering. Artikel 7.) Inhoud opleiding en toetsing De Opdrachtgever heeft voor informatie over de inhoud en inrichting van de Opleiding kennis genomen, welke gepubliceerd en beschikbaar is op de hoofdwebsite www.ronaldnieuwenhuizen.nl en www.spagyrieknederland.nl. Het Centrum richt de Opleiding zodanig in dat Opdrachtgever redelijkerwijs in staat geacht moet worden om de Opleiding binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. Ten behoeve van individuele Opdrachtgevers kunnen voorbereidende en ondersteunende activiteiten worden toegevoegd ter bevordering van het met een gunstig gevolg voltooien van de Opleiding. Deze activiteiten kunnen extra kosten met zich meebrengen voor de betreffende Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden zich naar beste vermogen in te spannen de Opleiding binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. Indien Opdrachtgever een bewijs van deelname of certificaat wil ontvangen, is hij/zij verplicht om de bij de betreffende Opleiding vereiste verslagen in te leveren. Artikel 8.) Lestijden en locatie Op de hoofdwebsite www.ronaldnieuwenhuizen.nl/agenda is de informatie beschikbaar van het lopende Opleidingsseizoen omtrent de locatie en de les data en tijd. Het Centrum behoudt zich het recht voor de locatie om organisatorische of onderwijsinhoudelijke redenen te wijzigen. Structurele wijzigingen van de les data en tijden en/of de locatie worden door het Centrum minimaal een week van tevoren aan Opdrachtgever doorgegeven. Opdrachtgever dient tijdig, dat wil zeggen voor aanvang van de lesdag/avond in de daartoe aangewezen locatie aanwezig te zijn. Artikel 9.) Uitval, annulering en afwezigheid Het Centrum verplicht zich in te spannen om uitval van opleidingsactiviteiten te voorkomen. Het Centrum spant zich in om niet genoten onderwijsactiviteiten als gevolg van uitval op een ander tijdstip, mogelijk in afwijking van het geldende rooster, aan te bieden. De uitval of het inhalen van opleidingsactiviteiten wordt tijdig aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Het Centrum behoudt het recht een Opleiding te verzetten wanneer het aantal inschrijvingen voor een Opleiding beneden het minimum ligt. Inschrijven voor een Opleiding wordt gesloten wanneer het maximale aantal deelnemers is bereikt. Artikel 10.) Aansprakelijkheid Indien het Centrum aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Het Centrum is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat het Centrum is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Alle adviezen die gegeven worden door het Centrum in een Consult zijn bedoeld als informatieve adviezen en niet als vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-) diagnose. Het Centrum kan daarvoor nimmer aansprakelijk worden gehouden. Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk voor om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt Opdrachtgever geadviseerd direct contact op te nemen met zijn eigen (huis)arts of vervangend arts. Wanneer informatie wordt gegeven over een geneesmiddel dat volgens recept of vrij verkrijgbaar is, betreft het doorgaans alleen in Nederland geregistreerde middelen. Gebruikers van deze informatie wordt bij het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen te allen tijde aangeraden om: o de bijsluiter van het geneesmiddel of de gebruiksaanwijzing goed te lezen; o zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering en gebruik die in de gebruiksaanwijzing staat aangegeven of uitdrukkelijk/schriftelijk door de behandelende zorgverlener is geadviseerd; o een eventuele zwangerschap en/of gebruik van andere geneesmiddelen aan de arts en/of apotheker/drogist te melden, voordat de middelen gebruikt worden; o waakzaam te zijn voor eventuele bijwerkingen, in het bijzonder bij gebruik van andere (genees)middelen, alcohol of drugs. Het gebruik of (doen) toepassen van informatie of (behandel) adviezen door het Centrum is volledig voor de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever en/of deelnemers/bezoekers van de trainingen en voorlichtingen gegeven door het Centrum. De aansprakelijkheid van het Centrum is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Het Centrum is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van het Centrum aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan het Centrum toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Het Centrum is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Artikel 11.) Vrijwaring De Opdrachtgever vrijwaart het Centrum voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan het Centrum toerekenbaar is. Indien het Centrum uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden het Centrum zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is het Centrum zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van het Centrum en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Artikel 12.) Intellectuele eigendom Het Centrum behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Het Centrum heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. Voor de overeenkomst geldt dat copyright van de verstrekte informatie tijdens een Consult en/of het lesmateriaal van de Opleiding berust bij het Centrum, tenzij anders is vermeld in het lesmateriaal. Verspreiding en/of verveelvoudiging, in enige vorm of op wijze, van de verstrekte informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Centrum is verboden. Het Centrum heeft een unieke werkwijze ontwikkeld welke is vastgelegd als intellectueel eigendom bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom onder de naam Bewustzijnssynthese® met registratie no. 0849447. Hierdoor is het Benelux Verdrag inzake Intellectueel Eigendom van kracht, hieruit voortvloeiende is de Wet van het Merkenrecht alsmede de Wet op het Auteursrecht van toepassing. Artikel 13.) Reclame-uiting Voor de Universal Cosmic Healing™ / The Spirit of the Blossom™ / Alchemistische Spagyriek Plantgeneeskunde™ geldt dat wanneer je de Opleiding volgt en/of afgerond hebt en je voor deze vorm van healing / bloesemtherapie / plantgeneeskunde in welke vorm dan ook reclame maakt zoals bijvoorbeeld o.a. eigen folder, visitekaartje, (eigen) website, Facebook / Hyves / Linkedin / Twitter etc. je het volgende dient te vermelden: "Universal Cosmic Healing™ / The Spirit of the Blossom™ / Alchemistische Spagyriek Plantgeneeskunde™ , welke ontwikkeld is door Ronald Nieuwenhuizen en valt onder de Bewustzijnssynthese®". Voor alle (reclame) berichten, alsook voor korte berichtjes zoals bijvoorbeeld geplaatst op Facebook, Linkedin, etc. dien je altijd Universal Cosmic Healing™ / The Spirit of the Blossom™ met de (™) te vermelden. Artikel 14.) Toepasselijk recht, geschillen en voorwaarden Op alle rechtsbetrekkingen waarbij het Centrum partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De rechter in de vestigingsplaats van het Centrum is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft het Centrum het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Artikel 15.) Privacy beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt het Centrum de navolgende gegevens, zoals NAW-gegevens, geboortedatum, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres en gegevens omtrent de algehele gezondheidssituatie en gezinssituatie. Het Centrum verwerkt deze gegevens voor o.a. facturering, toezending van nieuwsbrieven, als onderdeel van de privélessen Bewustzijnssynthese De Leer van het Zijn™, alsmede om de juiste ondersteuning te geven vanuit de Alchemistische Spagyriek en/of voedingssupplementen. Wanneer er ondersteuning gegeven wordt vanuit de Alchemistische Spagyriek, zullen we alleen de NAW-gegevens alsmede de geboortedatum verstrekken aan de leverancier zijnde De Spagyriek Apotheek, Hoornweg 47, 9363 EE Marum, zodat zij de bestelling rechtstreeks kunnen verzenden. Wanneer er ondersteuning gegeven wordt vanuit voedingssupplementen zullen we alleen de NAW-gegevens verstrekken aan de leverancier Vitals Voedingssupplementen, Pieter Lieftinckweg 29, 1505 HX Zaandam, zodat zij de bestelling rechtstreeks kunnen verzenden. De facturering van de bestelde middelen zal via ons Centrum plaatsvinden. Wanneer er deelgenomen wordt aan een Opleiding en/of een Consult zullen de NAW-gegevens, (mobiele) nummer en e-mailadres gebruikt worden voor de inschrijving alsmede voor de facturering. Wanneer er deelgenomen wordt aan de (online-) Spagyriek Modules™ zal na afronding van deze betreffende (online-) module op verzoek van de deelnemer de NAW-gegevens, e-mailadres, evt. website en (mobiele) telefoonnummer gebruikt worden voor vermelding op de Spagyriek Therapeutenlijst welke vermeld staan op www.spagyrieknederland.nl, welk domeinnaam een onderdeel is van het Centrum. De nieuwe regelgeving omtrent de Algemene Verordening Gegevens (AVG) biedt voor de betrokkene de mogelijkheid: o om een verzoek tot inzage alsmede een verzoek voor een kopie van de gevraagde | verwerkte gegevens o om een verzoek tot wijziging aan te brengen in de verwerkte gegevens o om een verzoek tot verwijdering van de verwerkte gegevens o om een beperking dan wel een bezwaar aan te tekenen o om een klacht in te dienen bij de toezichthouder De verstrekte gegevens zullen binnen een beveiligde omgeving bewaard worden en zullen niet zonder toestemming van de betrokkene aan derden worden verstrekt. Vanuit administratieve vastlegging jegens de wettelijke verplichting dienen wij als Centrum de wettelijke bewaartermijn in acht te nemen. Alle informatie die door cliënten en/of cursisten wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het Centrum, haar medewerkers en docenten. Artikel 16.) Vindplaats en wijziging voorwaarden Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de hoofdwebsite www.ronaldnieuwenhuizen.nl en www.spagyrieknederland.nl. Van toepassing is steeds de laatst beschikbare versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met het Centrum. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.